Intro

Door Han van Reekum

Inleiding

De Nederlandse bewindvoerders hebben afspraken gemaakt om de uitstoot van koolzuurgas (CO2) en stikstof verbindingen (NOX) terug te brengen tot een lager niveau. De mate van de uitstoot van die stoffen is internationaal overeengekomen. Het laat zich aanzien dat de emissienorm voor die stoffen niet zal worden gehaald. Om de norm te halen zullen er op korte termijn maatregelen moeten worden genomen om de uitstoot van die stoffen te beperken.
Binnen de mobiliteit zijn benzinemotoren zijn de voornaamste producenten van CO2. Dieselmotoren hebben een iets lagere CO2 productie, maar wel een grotere productie van stikstof verbindingen.

Aanleiding

Koolzuurgas is een frequentie converter voor zichtbaar licht naar infrarood licht zodat het vermogen van licht wordt omgezet naar warmte. Daarbij komt dat de toename van de concentratie koolzuurgas in de atmosfeer de warmte isolerende werking van de atmosfeer vergroot, zodat er opwarming van het klimaat ontstaat. Methaangas doet dat hetzelfde, maar de mate van effect is een factor 20 sterker. De emissie van koolzuurgas als van methaangas zal nooit naar nul kunnen worden teruggebracht omdat het door de biosfeer wordt geproduceerd.
Stikstofgas kent veel verschijningsvormen en verbindingen zoals TNT (Tri Nitro Tolueen), Kalkammonsalpeter (kunstmest) en stikstof oxiden uit verbrandingsmotoren (vliegtuigturbine motoren). Veel van deze stikstofverbindingen worden omgezet tot ammonium verbindingen en vormen zo een meststof met als gevolg overbemesting en verandering van de biotoop. Dit levert uiteindelijk verzuring van het milieu op.
Ook de productie van stikstofverbindingen kan niet naar nul worden teruggebracht omdat deze door de biosfeer worden geproduceerd.